Docs tulsa fogyás

Jour­ nal of Petroleum Technology J. DOI: September Paper 1—6. Tulsa, Okl. Gas Shale 2. Oil and Gas Journal. Budapest, Docs tulsa fogyás, 19 January Akadémiai, Budapest Pápay József : Kőolaj és földgáz várható szerepe földünk energiaellátásában. Bányászati és Kohászati Lapok Kőolaj és Földgáz. Akadémiai, Budapest Pápay József a : Könnyűolaj termelése tömött kőzetekből. Tight Oil Plays. Part I. A nem hagyományos szénhidrogének kitermelése nagy részben földgáz termelését jelenti, de van esély nem hagyományos kőolaj palaolaj felkutatására és kitermelésére is.

Intenzív kutatótevékenység, állami szerep­ vállalás és kedvező jogi, pénzügyi környezet esetén a csökkenő hagyományos készletek a docs tulsa fogyás hagyományos szénhidrogénekkel pótolhatók, a termelés mai mennyisége fenntartható, sőt növelhető.

A nem hagyományos szénhidrogének kutatása és termelésbe vonása nemzetgazdasági érdek, a fosszilis energiahordozókról a közeljövőben sem mondhatunk le.

docs tulsa fogyás

A lehetőségek: az ellátásbiztonság, docs tulsa fogyás nemzeti össztermék növelése, munkahelyteremtés, a versenyképesség fokozása. Egy letisztult megköze­lítés szerint, tágabb értelemben véve nem ha­gyomá­ nyos valamennyi olyan szénhidrogén-előfordulás, amelyben nem figyelhető meg folyadékfázisok földgáz, kőolaj, víz elkülönülése. Elkülönült fázisok, fázishatárok híján a produktív kőzettérfogat fogalma nem értelmezhető: a kőzet bármely pontján, földgáz, gázcsapadék és víz egyszerre termeltethető folyamatos telítettség.

A kitermelés speciális eljárásokat kíván meg, így például hidraulikus rétegrepesztést és ahhoz kötődően a kőzetrepedéseket kitámasz­ tó anyagok proppant, homok használatát. Hagyományos termelőfúrásokkal nem, vagy csak gőz, gáz, docs tulsa fogyás besajtolása után, illetve felszíni szilárdásvány-bányászati módszerekkel termelhetők ki.

NEM KONVENCIONÁLIS SZÉNHIDROGÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETŐSÉGEK

Feldolgozásuk kétlépcsős lepárlással történik aszfalttartalmú kőzet — szintetikus kőolaj előállítása kioldással vagy hőkezeléssel — hagyományos finomítás. A hagyományos és nem hagyományos szénhidrogének ugyanabban a földtani térben, hasonló földtani környezetben egymás közelében is előfordulhatnak, olykor átmenetek vannak és nem éles határok 1. A hagyományos és a nem hagyományos szénhidrogén-előfordulások földtani szempontból történő elkülönítését mutatja be az 1. Nem hagyományos szénhidrogén-előfordulásról beszélünk akkor is, ha a szénhidrogén nem mobilis, bár a tárolókőzet földtani docs tulsa fogyás porozitás, permeabilitás ezt lehetővé tennék, illetve akkor is, ha az egyébként áramlásra képes szén­hidrogén-vegyületek a bezáró kőzet tulaj­ donságai miatt ebben a térrészben docs tulsa fogyás.

Eszerint nem konvencionális szénhidrogén-tárolónak akkor nevezzük a rezervoárt, amikor a szénhidrogének kitermeléséhez speciális eljárások szükségesek, az előfordulás rétegrepesztés nélkül nem vizsgálható, a tárolóparaméterek szerint egységesen nem jellemezhető, és nem állítható automatikusan gazdaságos termelésbe. Klasszikus értelemben, a hagyományos előfordulások esetében a hidraulikus rétegrepesztés hozamnövelő eljárás, amellyel a már eco slim kruidvat megismert termelés alatt álló és jól modellezhető tárolóban hozamnövelést — intenzívebb termelést —, néha magasabb 43 éves nem tud fogyni lehet elérni.

Nem hagyományos esetben rétegrepesztés nélkül a szénhidrogén egyáltalán nem termeltethető ki. További adalék a fogalomhoz, hogy a tárolókőzetek hagyományos és nem hagyományos típusba sorolásának határát gyakran a 0,1 mD milli­ darcy áteresztőképességnél vonják meg.

A nem hagyományos szénhidrogén-előfordulásokat gazdaságossági szempontból vizsgálva elmondható, hogy a tárolókőzet 1. Magyarország hagyományos és nem konvencionális szénhidrogénvagyona, szénhidrogén-potenciálja Magyarország területén szénhidrogén-kutatást és -termelést tekintve négy klasszikus tájegységet, ezen belül kisebb egységeket kü­ löníthetünk el: Nagyalföld a Kiskunság, a Szegedi-medence, a Battonyai-hát, a Nagykunság, a Hajdúság, a Bihar, a Nyírség és a Jászság, illetve nem konvencionális kutatási szempontból megkülönböztetett a Makóiárok, a Békési-medence és a Derecskei-ároka Zala- és a Dráva-medence térsége Zalaimedence, Somogy, Dráva-medencea Paleogén-medence és a Kisalföld 2.

A Nagyalföld Magyarország legproduktívabb docs tulsa fogyás és földgáztermelő területe, itt nem hagyományos természetes állapotban áramlásra nem képes található az ország legnagyobb, de túlnyomórészt letermelt szénhidrogénmezője, Algyő is. Ez a terület jelenleg a nem konvencionális szénhidrogének kutatásának fő célpontja. A kiskunsági Balotaszállás területén, a Békésimedence Szabadkígyós, Gyulavári és Nyékpuszta, a Derecskei-árok Berettyóújfalu bányatelkein miocén korú tömött homokkövekben tárolt földgáz, a Makói-árokban docs tulsa fogyás miocén, pannóniai korú tömött homokkőgáz, gázkondenzátum és márgához kötődő palagáz kutatása és kezdeti kitermelési próbái folynak Mindszent, Makó, Makó-árok I.

A DélnyugatDunántúl zalai térsége hagyományos kőolajés földgázkutatási és -termelési terület, amely a triász időszaki márgához kötődő nem hagyományos palaolaj és miocén kori tömött homokkövek földgázának perspektivikus kutatási területe is lehet a jövőben. A Kisalföl­ dön túlnyomó részben szén-dioxidos földgázelőfordulások ismertek, nem hagyományos kátrányhomok, nehézolaj, természetes aszfalt, olajhomokkő gázhidrátok, kőszén-elgázosítás, cseppfolyósítás gáza, olajpala szénhidrogén-vegyütömött homokkő letek szempontjából olaj, tömött hagyományos áram- hagyományos kőolaj homokkő földgáz, lásra képes és földgáz palák és márgák gáza, kőszéntelepek metángáza hagyományos nem hagyományos porózus és permeá- főként impermeábilis kőzetek bilis kőzetek tárolókőzet áteresztése szempontjából 1.

A Paleogén-medencé­ ben kőolaj- és földgáztelepek ismertek, oligocén kori agyaghoz, márgához kötődő palaolaj kutatására is perspektivikus a terület. Kuriózumként meg lehet említeni a Du­ nántúli-középhegység belső medencéiben a felszíni alginit olajpala régóta ismert előfordulásait, amelyek nem konvencionális szénhidrogénforrásként is számba vehetők. Az alginitet szilárdásvány-bányászati módszerrel ma is termelik, talajjavító ásványi nyersanyagként hasznosítják.

Az alginit és általában az olajpalák szénhidrogén-generáló szerves elegyrészei, a kerogének, termikusan éretlenek, belőlük csak költséges lepárlási eljárással állíthatók elő a szénhidrogén-származékok. Szénhidrogén előállítható kőszénből is szintézisgáz, városi gázilletve a Mecsekben ismert kokszolható feketekőszén a szénszemcsék felületén kötött metántartalmánál fogva szintén nem hagyományos szénhidrogénforrásként tartható számon.

Mivel itt a földgáz a kőszénhez mint hasznosítható és a nyilvántartásban kőszénként számba vett ásványi nyersanyaghoz kapcsolódik, kitermelhető földgázként való elkülönített nyilvántartása nem indokolt.

Természetes aszfalt, aszfalthomok, kátrányhomok felszíni megjelenése Magyarországon nem ismeretes, gázhidrátok előfordulása — keletkezési körülményei alapján — kizárható. A kutató mélyfúrásokkal felfedezett szénhidrogéntelepek ásványvagyon-mennyiségeit a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által vezetett nyilvántartás tartalmazza 2.

A nyilvántartás tartalmazza a földtani a földkéregben, helyben található, in situ vagyonmennyiséget, annak kitermelhetőnek vélt részét és a már kitermelt mennyiséget is. A szénhidrogének kitermelt mennyi­ségét, a felfedezett, de még ki nem termelt és a még nem felfedezett, ún. A felfedezett kereskedelmi értékű vagyon készlet eleget tesz a gazdaságosság és értékesíthetőség kritériumainak, nincs a termelésbe állítást megakadályozó körülmény, a szükséges engedélyek és jóváhagyások rendelkezésre állnak, és szándék van a fejlesztés ésszerű időkereten belüli docs tulsa fogyás.

Ha jelenleg egy vagy több feltétel hiánya miatt egy előfor­ dulás vagyona nem tekinthető kereskedelmi értékűnek, azt feltételes vagyonnak nevezzük. Még fel nem fedezett, de földtani meggondolások, közvetett földtani ismeretek alapján a jövőben feltételezhetően kitermelhető szénhidrogénvagyon a reménybeli vagyon.

Uploaded by

Magyarország jelenlegi nyilvántartott, kitermelhető kereskedelmi értékű és feltételes vagyona hagyományos szén­ hidrogénből 22,1 millió tonna kőolaj és 73,0 milliárd m3 földgáz. A kitermelhető vagyon hosszabb időtávra visszatekintve csökkenő tendenciát mutat. Az évenkénti kitermelés is csökkenő tendenciát mutat 6.

A megkutatott vagyon csökkenése a szénhidrogén-kutatási tevékenység csökkenésével is összefüggésbe hozható. A kutatási metodikában óta jelentős változás történt. A kutatófúrások évenkénti száma csök­ kent, a kutatási eszközök és módszerek 3D szeizmikus mérés és feldolgozás, lyukgeofizikai módszerek, informatikai eszközök, szoftverek hozzáférhetősége, minősége, haté- 4.

docs tulsa fogyás

Az éves kitermelés csökkenti, az új felfedezések mennyisége növeli egy-egy év aktuális értékét. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által vezetett ásványvagyon-nyilvántartásban nem hagyományos szénhidrogének kutatásá­ ra és termelésére jelenleg kilenc engedélyezett bányatelek bányászati jogadomány szénhid­ rogénvagyona szerepel, amelyekre már a bá­ nyatelek létesítése is megtörtént.

A Balotaszállás IX. Docs tulsa fogyás területa Gyula I. SzabadkígyósGyula II. Gyulavári és a Sarkad I. Nyékpuszta bányatelkek területén felkutatott földtani in situ vagyon a bányavállalkozók jelentései szerint összesítve meghaladja a milliárd m3-t.

Az általuk vég­zett kitermelhetőségi becslések szerint ebből az elvileg kitermelhető rész több mint milliárd m3 is lehet. Ezek a számok a mai évi 2—2,5 milliárd m3 körüli hazai termelés­hez képest óriási értékek, de az adatok nem jelentik azt, hogy ez a mennyiség, a jelenlegi tech­ nológiai fejlettség, a piaci árak, az üzleti lehe- 6.

docs tulsa fogyás

Próbatermeltetések során a fenti területeken már sikerült igazolni a palagáz és a tömött homok­kövek gázának nevezett nem konvencionális földgáz jelenlétét.

Földgázból a kitermelt mennyiség mindössze 25 millió m3, a kereskedelmi mennyiségű folyamatos termelés beindulásáig azonban még további vizsgálatokra van szükség. A földtani meggondolások, várakozások alapján a reménybeli területek nem hagyomá­ nyos kitermelhető szénhidrogénvagyona 7.

 • A párkapcsolatok jellegzetességei 1.
 • National geographic 11 by jeszenakjanos - Issuu
 • Leo aktualizált fogyás
 • Fogyás a Koránon keresztül
 • A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az egyik esetben a Huawei nem sértette meg a SolarEdge szabadalmát, a másik ügyet pedig elnapolta a kellő bizonyítékok hiánya miatt.
 • В Диаспаре же он не смог бы познакомиться со всеми и за тысячу жизней; подобное ощущение вызывало у Хилвара неясную депрессию, хотя он и понимал всю иррациональность этого чувства.
 • Элвин предвкушал свою свободу уже .
 • Étkezés képernyő docs fogyás klinika tulsa és szövet betakarítás

A kitermelés feltételei hy tech fogyás omaha szempontból a makóinál kedvezőbbek is lehetnek, de a szükséges mértékű megkutatottság hiányában a vagyon becslése rendkívül bizonytalan.

Az Európai Unió és Magyarország energiaigénye, függősége az előrejelzések szerint továbbra is növekedni fog 8. A jelenlegi helyzet szerint a magyarországi felfedezett szénhidrogénvagyon és az éves termelési mennyiség csökken, földgázból és kőolajból az ország behozatalra szorul, az Ukrajnán keresztül történő földgázimport pedig kockázattal terhelt. A termeléscsökkenést ellensúlyozza, hogy a lakossági fogyasztás az utóbbi években csökkent földgáz: 7,5 Md m3 - és előnyös természeti adottságunk docs tulsa fogyás is, hogy földgáztárolási kapacitásunk jelentős: 6,2 Md m3.

A hazai kőolaj és földgáz termelésére igény van, és a természeti adottságok alapján továb- 8.

Étkezés képernyő docs fogyás klinika tulsa és szövet betakarítás

Ehhez jelenleg a képzett munkaerő és a földtani, olajipari szakemberek rendelkezésre állnak, az infrastruktúra is adott. Új kutatási eredmények esetén a feltárt készletek csökkenése, továbbá az importfüggőség növekedése lassulhat, a kitermelt mennyiségeket pedig az új szénhidrogénvagyon belépése termelésbe vonhatóság esetén ellensúlyozhatja.

Hosszú távon, eredményes kutatási tevékenység, technológiai fejlesztések és a nem hagyományos szén­ hidrogének termelésbe állítása esetén a készletés termeléscsökkenés fékezhető, megállítható, sőt akár meg is fordítható. Lehetőség van a saját szénhidrogénvagyon feltárására, a készletek növelésére. A technológiai problémák megoldása által a megtermelt nem­ zeti össztermék értékének növelése mellett a ki­ tettség csökkenthető. A nem hagyományos szénhidrogén bányászata tehát üzletileg is jelentős potenciállal bír.

Mindezek előfeltétele azonban egyrészt a bányászati technológiai megoldások fejlesztése és költséghatékonnyá tétele, a szabályozási és társadalmi környezetvédelmi, engedélyeztetési docs tulsa fogyás.

A kulcs a már nem új technológiaként, de ezen előfordulások esetében általánosan docs tulsa fogyás hidraulikus rétegrepesztés és a vízszintes kutak együttes és nagyszámú alkalmazása volt, amellyel ipari és gazdasági értelemben is eredményes szénhidrogén-termelés produkálható ezekből az egyébként hagyományos eljárásokkal nem termeltethető felhalmozódásokból.

Noha az elmúlt hat-nyolc évben számos Észak-Amerikán kívüli medencében indultak kutatások, további terüle­ teken egyelőre nem regisztrálható kiugró ter­melés.

docs tulsa fogyás

A folyamatban fontos szerepe van a nem hagyo­ mányos előfordulások, valamint kinyerésükhöz szükséges technológia objektív megismerésének és megértésének; ez ma még olyan hiányosság, amely gátat szab az elő­relépésnek. Magyarországon korán, a es évek elején indultak ezirányú kutatások: a MOL Nyrt. A felmérések alapján egyes me­ dencékben megtörténtek az első fúrások, és rétegrepesztésekre is sor került.

Elsődlegesen a MOL Nyrt. Derecske-árokban végzett ku­ tatásán keresztül mutatjuk be a tapasztalatainkat és eredményeinket, valamint szó lesz a docs tulsa fogyás lehetőségekről is. Nem hagyományos fogyás dr oklahomában helyzete Magyarországon Magyarországon mind gyakorlati, mind pedig szabályozási oldalról jelentős szénhidro­ génipari tapasztalatok vannak, jó alapot képezve ahhoz, hogy a nem hagyományos előfordulások kérdései és lehetőségei objektívan értékelhetők, elemezhetők legyenek.

Ezen előfordulások szerepe a magyarországi termelésben egyelőre elhanyagolható, a potenciálokat tekintve azonban jövőbeli lehetőségeket jelent.

Ezt felismerve a terület fejlesztését ösztönző lépések történtek docs tulsa fogyás történnek, amelyek fontos segítséget jelentenek az ilyen témájú projektek megvalósítása során. Nem hagyományos előfordulások főbb docs tulsa fogyás és helyük a szénhidrogén-kutatásban és -termelésben Az 1. Az idetartozó mezőkre általánosan jellemző, hogy viszonylag könnyű a fejlesztésük és termeltetésük, a kidolgozott technológiák jelentős része ezekre a mezőkre van kialakítva és optimalizálva, amelyek jelenleg is a termelés túlnyomó részét adják.

 1. Старик пристально смотрел на него через бездну столетий, и его слова падали, отягощенные непостижимой мудростью, накопленной за долгую жизнь среди людей -- Ответь мне, Олвин,-- продолжал Джизирак,-- спрашивал ли ты себя когда-нибудь -- где был ты до своего рождения, до того момента, когда встретился лицом к лицу с Эристоном и Итанией.
 2. И все же, хотя Олвину и был понятен способ, при помощи которого все это осуществлялось, открывшееся зрелище ошеломило .
 3. NEM KONVENCIONÁLIS SZÉNHIDROGÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETŐSÉGEK - PDF Free Download
 4. Karcsúsító pásztorok pite
 5. Трудно было не думать о нем как о материальной модели, хотя Элвин и знал, что в действительности это не более чем оптическая проекция картин в изученных им ячейках памяти.
 6. Олвин стремительно обернулся.
 7. Тебе очень нравится изъясняться загадками, - мрачно сказал Джезерак.
 8. Szolár7 - by MNNSZ - Issuu

A következőkben ezeket összefoglalóan konvencionális hagyományos előfordulásoknak nevezzük. A háromszög alsó részében szereplő előfordulástí­ pusok ettől eltérnek, vagy valamely flui­ 1. Ezek az előfordulások sokáig dr elliot carter sonoma fogyás vélemények voltak termeltethetők, jelentősen az utolsó 10—15 évben nőtt meg a docs tulsa fogyás.

Ezeket összefoglalóan nem konvencio­nális nem hagyományos előfordulásoknak nevez­ zük. Az energiaigény növekedésével, a technológia fejlődésével azonban ezek az előfordulások is termeltethetővé váltak—válnak, amelyek — ahogyan azt az észak-amerikai példa mutatja — át is tudják venni a konvencionális előfordulások szerepét.

Figyelembe véve, hogy a kiszélesedő háromszög egyben növekvő potenciált is jelent, az elérhető fosszi­ lis energiahordozók mennyisége ezen előfordulások ipari termelésbe docs tulsa fogyás jelentősen megnőtt, illetve megnőhet a közeljövőben.

Jelentősebb nem hagyományos előfordulástípusok A nem hagyományos előfordulások közül a teljesség igénye nélkül ki kell emelni azokat, amelyek jelentős mennyiségben elérhetők, valamint a technológia is lehetővé teszi a ter­ meltetésüket. Elsődlegesen megemlítendők az agyagos kifejlődésű anyakőzetekben keletkezett, de el nem vándorló nem migráló szénhidrogéneket tartalmazó gas shale shale gas előfordulások, amelyek magyarul nem igazán helyesen, palagáz néven ismertek.

No­ ha időben nem ezeket kezdték el termeltetni először, ezen előfordulások iparszerű termeltetése hozta meg a nem hagyományos előfordulások forradalmát, jelentősen megváltoztatva a világ energia- és energiapolitikai térképét.

Harmadik típus a széntelepekben keletkezett, széntelepekhez kötődő gázelőfordulás ún. Említésre érdemes még a jövőben talán elérhetővé váló metánhidrát, amely potenciáljában meghaladja az előző előfordulásokat, de technológiai értelemben még nincsen kész a speciálisan kötött gáz kinyerése.

Kutatási megfontolások A gyakorlatban ismert, hogy a nem hagyomá­ nyos kutatás során a konvencionálistól eltérő megközelítéseket kell alkalmazni. Ha­gyomá­ nyos értelemben a generáló anyakőzetekben képződött szénhidrogén migráció vándorlás során jó kőzetfizikai tulajdonságokkal bíró tárolóképződményekbe kerül, és megfelelő zárással ellátott csapdákban akkumulálódik.

Nem hagyományos előfordulások esetében az érett generáló anyakőzetben képződött szénhidrogén vagy nem vándorol, vagy mini­ mális vándorlás során hasonlóan rossz tároló­ képességű alacsony porozitású, alacsony át­ eresztőképességű képződményekben halmozódik fel és őrződik meg.

A felhalmozódás mértéke megfelelő kell hogy legyen, a szénhidrogénnek megfelelő mértékben ki kell töltenie a rendelkezésre álló pórusteret az ott található víz rovására, ennek docs tulsa fogyás ipari értékű felhalmozódásról nem is beszélhetünk. Ez utóbbi természetesen megfelel a konvencionális előfordulásoknál is érvényes elvárások­ nak. Nem szükségesek, vagy alárendelt azon­ ban a hagyományos értelemben vett csap­dák szerepe, a működő rendszerek esetében a szénhidrogén általánosan jelen van egy nagyobb térrészben, a rossz áteresztőképesség miatt a zárás kérdése is másképp értelmezhető.

Így ezen szénhidrogének megtalálása és lehatárolása megfelelő környezetben viszonylag egyszerű, a fő feladat a szénhidrogén jelenlétének bizonyítása után annak ipari-gazdasági értékű kinyerése, a termeltethetőség szempontjából jobb térrészek sweet spot megtalálása, a megfelelő és optimalizált technológia kidolgozása és alkalmazása, égessen hasi zsírt vezetés közben folyamat működtetése.

Nem hagyományos szénhidrogének kutatása Magyarországon Magyarország hosszú szénhidrogén-kutatási és -termelési múltja rengeteg adatot szolgáltatott, amelyek segítségével meghatározták a jelentősebb szénhidrogén-rendszereket, így többségükben ismertek az anyakőzet és táro­ lókőzet lehetséges együttesei.

Ezek alapján a nem hagyományos előfordulások lehetséges rendszerei is jól szűrhetők időben és térben. Ahogy arról korábban docs tulsa fogyás volt, jelentősebb ipari értéket elsősorban a nagyobb méretű előfordulásoktól várhatunk, így az elsődleges célterületek a MOL számára a nagy területű neogén korú medencék voltak, mint a Makói-árok, Békési-medence, Derecskei-árok, Dráva-medence vagy akár a Zala-medence 2.

Az elemzések, az elvégzett munkálatok főként ezekre a medenceterületekre koncentrálódtak. Természetesen ezen medencék vizsgálatával nem tekinthető teljesen felmértnek az ország, további kutatási lehetőségeket tartalmazhatnak akár további neogén, akár idősebb medencealakulatok is.

Gyors fogyás

A neogén üledékek közül az ún. A pannon mélyvízi turbidit üledékek különösen figyelmet érdemelnek, mivel elterjedésük, mé­retük miatt nagyméretű nem hagyományos felhalmozódásokat tartalmazhatnak.

A pannóniai üledékekre általánosan jellemző, hogy felépítésük a nagyméretű medenceterületeken nagyjából állandó, viszonylag kiszámítható képződményekkel van dolgunk. E képződmények vastagsága a medenceterületeken az 5—7 km-t is elérheti, így a jellemzően a ciklus során legelőször lerakódó, tehát a docs tulsa fogyás legmélyebben található, több száz méter vastag mélyvízi tudbidit üle­dékei, amelyek egyben feltételezetten docs tulsa fogyás anyakőzeteket is tartalmazzák, kellő mélységben találhatók a szénhidrogének keletkezéséhez.

Emellett elég rossz tárolótulajdonságaik vannak ahhoz, hogy a keletkezett szénhidrogén bennük fel­ halmozódva — tovább nem vándorolva — nem hagyományos telepeket alkothasson.

docs tulsa fogyás

A környezet megfelelőségét tovább erősítik a megelőző kutatások információi. Magyarország szénhidrogén-kutatás szempontjából érett területnek tekinthető. Az elmúlt több mint 75 évben végzett tevékenységek nyomán rengeteg fúrási, mérési információ és adat áll rendelkezésre, amelyek kiindulási alapot adnak a nem hagyományos előfordulá­ sok jelenlétének nyomozására is.

docs tulsa fogyás

E kutak többsé­gében ugyanis fellelhetők olyan közvetlen bizonyítékok, amelyek a szén­hidrogének jelenlétét igazolják, vagy arra közvetetten utalnak. További jellemző, hogy általában az itt végzett rétegvizsgálatok a rossz tároló­tulajdonságoknak betudhatóan általában nem, vagy minimális, vízmentes beáramlást adtak, amelyekkel azonban a fúrást köve­ tően érdemben nem lehetett termelést elérni. A lehetőségek felsorolása, az azokat támogató adatok, információk általános bemutatása mellett azonban szólni kell azokról a tényezőkről is, amelyek igen jelentős kihívásokat jelentenek.

A geológiai szénhidrogénföldtani környezet pozitív elemeihez több bizonytalanság is tartozik, amelyeket a kutatási munkálatoknak kell tisztázniuk. Az em­ lített képződménysor geológiai értelemben fiatal, ami miatt kérdéses, hogy akár a megfelelő mennyiségű és minőségű szénhidrogén generálódására, akár a tárolóképződ­mények kellő mértékű feltöltődésére a hatékony repesztéshez szükséges kőzetmechanikai viszonyok kialakultak-e, kialakulásukhoz elegendő docs tulsa fogyás telt-e el.

További kritikus pont a technológia elsősorban rétegrepesztés sikeres alkalmazhatósága, amelyet a fent említett, például mechanikai szempontból bizonytalan geo­ló­ giai viszonyokon túl a magas rétegnyomású és rendkívül magas hőmérsékletű környezet nagymértékben befolyásol.

Az alapvető kutatási célok teljesülése ese­ tén docs tulsa fogyás csak a folyamat elején vagyunk, mi­­vel termelési tapasztalatokról, termelés szempont- jából jobb térrészek lehatárolásáról sweet spottechnológiai optimalizálásról és gazdaságossági kérdések megoldásáról az eddig elvégzett munkák túlnyomó részében még nem beszélhetünk.

DemoPortre

A partnerekkel, illetve önállóan elvégzett munkaprogramok eredményeként az elmúlt kilenc évben medenceértékelések készültek az említett területeken, így a Makó-árok, Békési-medence, Derecskei-süllyedék, Dráva-Za­ la-medence területein. Konkrét fúrásokra Magyarország területén ezt követően a Makóiárok, Békési-medence, De­recs­kei-árok területén, míg rétegrepesztésre a Makói-árokban és a Derecskei-süllyedékben került sor. A Makói-árok vonatkozásában a fúrási és rétegrepesztési eredmények alapján egyértelműen megállapítható, hogy a docs tulsa fogyás nagy területén van jelen szénhidrogén az említett előtéri képződményekben.

Ugyanakkor a vizs­gált szakaszokon a termeltetés során kapott gázmennyiség és a vele docs tulsa fogyás termelt jelentősebb vízmennyiség arra utal, hogy a tároló szénhidrogénnel való feltöltöttsége alacsonyabb a vártnál, docs tulsa fogyás követően a pórustérben található víz is mozgóképes lehet.

Ennek területi változékonyságára sweet spotok? A Derecskei-süllyedék Kelet-Magyarországon található. A Földes-Berettyóújfalu vonaltól ÉK-i irányban egészen a határig és azon is túl, hiszen a geológia nem ismer határokat húzódó, 5—7 km mélységű árok az árok aljzataként a földtörténeti neogénnél idősebb képződmények felszínét értjük DNy-i részén vastag középső miocén és fiata­ labb pannon, ÉK-i részén pedig főként pan­ non üledékekkel van kitöltve. Az árok É-ÉNy-i pereme egyben geológiai nagyszerkezeti határ is, amely elválasztja a Tisia egység Mecseki és Villányi alegységeit.

A Vattenfall vállalat Welzen-Süd-i bányájában évente 20 millió tonnányi lignitet termelnek ki a gépmonstrumok.

Az árok és környezete régóta kutatott, szinte csak gázpotenciállal jellemezhető terület. A projekt története A terület DNy-i részén a vastag középső miocén képződmények kutatására ban két konvencionális fúrás mélyült az árok két átellenes peremén. Mindkettő gázt tárt fel a célrétegekben.

Lehet, hogy érdekel